Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji

                  Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu.

• Data publikacji strony internetowej: 2015-10-06

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-27

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-27 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe •

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Wiatrak.

• E-mail: biblstromiec@interia.pl

• Telefon: 483895335

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć:

-skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu

• Adres: ul. Białobrzeska 74 B, 26-804 Stromiec

• E-mail: gbpstromiec@onet.pl

• Telefon: 483895335

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- parterowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu, ul. Białobrzeska 74B, 26-804 Stromiec

- do budynku prowadzi jedno wejście, bez barier architektonicznych dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich

- toaleta dla osób niepełnosprawnych

- duży parking przed budynkiem

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3223

Utworzono dnia: 06.10.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Deklaracja dostępności w xml

04.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

04.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Deklaracja dostępności w xml

04.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

04.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

27.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

27.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

27.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

27.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna