Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut Stowarzyszenia Stromiecczyzna

Utworzono dnia 19.06.2013
Czcionka:

Statut
Stowarzyszenia “Stromiecczyzna”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie “Stromiecczyzna” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia niniejszego statutu.
§ 2.
1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz -  miejscowość Stromiec. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami   z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Obszarem jego bezpośredniego działania jest teren Gminy Stromiec.
2.    Stowarzyszenie posiada prawo powoływania jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą.
3.    Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje starosta powiatu białobrzeskiego.

§ 3.
1.    Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym celu działania, na warunkach określonych w statutach tych organizacji, wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 4.
1.    Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3.    Stowarzyszenie  może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie  lub dla niego  samego.

§ 5.
4.    Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
5.    Do prowadzenia swych spraw może zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.


Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 6.
Celem Stowarzyszenia  jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Gminy Stromiec i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie:
1.     Kultury, sportu i turystyki.
2.     Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
3.     Ochrony środowiska.
4.     Bezpieczeństwa obywateli.
5.     Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6.     Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
7.     Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
8.     Wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.
9.    Działanie na rzecz poprawy bazy i warunków edukacji dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Stromiec
10.    Działanie na rzecz poprawy bazy kulturalnej, sportowej i wypoczynkowej Gminy Stomiec
11.    Rozpowszechnianie historii i walorów środowiska naturalnego Stromiecczyzny
12.    Wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego Stromiecczyzny
13.    Upowszechnianie zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla nałogów i uzależnień.
14.    Działanie na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych poszczególnych grup społecznych Gminy Stromiec

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi,  krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
2. Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru,  tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności.
3. Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych.
4. Prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji realizujących zadania w sferze społecznej.
5. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
6. Finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia, oraz wspieranie rozwoju wolontariatu.
7. Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej  i turystycznej w regionie.
8. Prowadzenie i finansowanie działań propagujących ochronę przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.
9. Prowadzenie i wspieranie programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.
10. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia  w regionie.
11. Wspieranie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą  i wychowaniem  w regionie.
12. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym, wyrównujących szanse młodych ludzi w  nauce lub podjęciu pierwszej pracy.
13. Propagowanie i organizowanie aktywnego, zdrowego i kulturalnego wypoczynku
14. Organizowanie seminariów, warsztatów, kursów, konkursów, imprez realizujących i popularyzujących cele Stowarzyszenia
15. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i sportowymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, środowiskami i osobami fizycznymi oraz środkami masowego przekazu na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia.
16. Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, oraz wspieranie organizacji społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.
17. Wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci.
18. Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci          i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
19. Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
20. Organizowanie środków finansowych i finansowanie zabiegów leczniczych dla osób w stanie zagrożenia życia, które nie posiadają na to środków. 
21. Wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
22. Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, bezpieczeństwa publicznego, poprawy estetyki otoczenia  w regionie.
23. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia.
24. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji rozwijających i poszerzających umiejętności zawodowe młodzieży i mieszkańców Gminy Stromiec
25. Organizowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci Gminy Stromiec
26. Organizowanie zajęć terapeutycznych, psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci z Gminy Stromiec i ich rodziców
27. Pozyskiwanie środków finansowych


Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 8.
1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

§ 9.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 10.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która pisemnie zadeklaruje realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie lub w inny zadeklarowany sposób.

§ 12.
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwał Zarząd na podstawie:
a)    pisemnej deklaracji
b)    pozytywnej opinii dwóch członków wprowadzających
c)    uiszczenia wpisowego
2.  Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13.
1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która swoim działaniem lub autorytetem wspiera cele Stowarzyszenia.
Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i za zgodą osoby, której może być przyznany tytuł członka honorowego  Stowarzyszenia.

§ 14.
1.    Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a)    uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia
b)    zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działania Stowarzyszenia
c)    korzystać z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia
2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a)    głosować we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie
b)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

§ 15.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)    aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia
b)    przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c)    regularnego opłacania składek członkowskich

§ 16.
1.    Członek wspierający posiada prawa określone w §14 punkt 1.
2.    Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów organów Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
b)    śmierci członka Stowarzyszenia
c)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną
d)    likwidacji Stowarzyszenia
e)    wykluczenia na wniosek co najmniej 25% wszystkich członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
f)    pisemnej decyzji Zarządu wobec członka zalegającego z opłacaniem składek za 6 miesięcy /ze skutkiem od dnia podjęcia decyzji/
2.  Wykluczenie członka może nastąpić w następujących przypadkach:
a)    nie przestrzegania obowiązków określonych w Statucie Stowarzyszenia
b)    postępowania niezgodnego z prawem
c)    działania na szkodę materialną lub moralną Stowarzyszenia
d)    nieusprawiedliwionego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia


Rozdział IV 
Struktura organizacyjna§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
-    Walne Zgromadzenie Członków

-    Zarząd
-    Komisja Rewizyjna
§ 19.
1.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2.    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczenia liczby kadencji.
3.    Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 20.
1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2.    W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)    z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi
b)    z głosem doradczym członkowie wspierający

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
-    uchwalanie Statutu i jego zmian
-    ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia
-    wybór i odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków, wybór Komisji Rewizyjnej, uzupełnianie składu organów Stowarzyszenia w okresie ich kadencji
-    przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie im absolutorium
-    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu
-    ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego
-    podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia

§ 22.
Walne Zebranie Członków może być:
-    zwyczajne
-    nadzwyczajne
§ 23.
1.    Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
2.    Walne zebranie obraduje zgodnie z porządkiem zebrania
3.    Członkowie powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania
4.    Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem Walnego Zebrania
5.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności:
a)    w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
b)    w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania
6.    Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne

§ 24.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
-    z własnej inicjatywy
-    na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej
-    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Zarząd zobowiązany jest zwołać w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania żądania lub wniosku
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane
§ 25.
1.    Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności.
2.    Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
3.    Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes lub na jego pisemne polecenie wiceprezes.

§ 26.
1. Zarząd składa się z 4 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje prezes lub na jego pisemne polecenie wiceprezes
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy do roku.
4.    Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia
5.    Odwołanie Zarządu w całości może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej, zgodnie z trybem podejmowania uchwał określonym w §19 punkt 3

§ 27.
1.    Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:
-    zwoływanie Walnego Zebrania Członków
-    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
-    określanie szczegółowych kierunków działań Stowarzyszenia
-    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
-    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
-    wykorzystywanie pozyskiwanych funduszy
-    przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności
-    zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia
-    zawieranie umów z innymi podmiotami
-    zawieranie porozumień z organami administracji i strukturami porządkowymi
-    podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji


2.    Uchwały Zarządu zapadają zgodnie z §19 punkt 3

§ 28.
1.    Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu
4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
5.    Zajęcie stanowiska przez Komisję Rewizyjną następuje na piśmie podpisanym przynajmniej przez dwóch jej członków.
6.    Odwołanie Komisji Rewizyjnej może nastąpić na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, zgodnie z trybem podejmowania uchwał określonym w § 19 punkt 3.

§ 29.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
-    sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności nad działalnością finansową
-    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i lustracji
-    prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków
-    składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
-    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia§ 30.
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
.
Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 31.
1.    Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
3.    W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
4.    Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony  w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji stowarzyszenia.
5.    W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
6.    Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Biblioteka będzie otwarta w n/w soboty w godz. 8-12

14 stycznia, 28 stycznia, 4 lutego,
25 lutego,
4 marca,
25 marca
, 1 kwietnia, 29 kwietnia,
6 maja, 27 maja, 3 czerwca,
24 czerwca, 1 lipca, 29 lipca,
5 sierpnia, 26 sierpnia, 2 września,
30 września, 7 października,
28 października,
4 listopada, 25 listopada, 2 grudnia,
16 grudnia.

 

Imieniny